Agaç açyk howada çagalar göçme kub jaýy

Agaç görnüşi: gaty agaç

Programma: ýapyk / açyk, bag, howly

Faceerüsti akym: Ekologiýa taýdan arassa suw esasly boýag

Otag otagy: Gatnaşyk, ýapyk we açyk, açyk

Reňk: Düzeltmek

Aýratynlyk: Ansat ýygnalan, FSC


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Agaç görnüşi: gaty agaç
Programma: ýapyk / açyk, bag, howly
Faceerüsti akym: Ekologiýa taýdan arassa suw esasly boýag
Otag otagy: Gatnaşyk, ýapyk we açyk, açyk
Reňk: Düzeltmek
Aýratynlyk: Ansat ýygnalan, FSC

Önümiň artykmaçlygy

Çagalar hyýalyny giňeltmek we birnäçe sagatlap meşgul bolmak üçin iň amatly ýer bolan adaty açyk agaç oýunhanasy bilen tükeniksiz hezil ederler!

Islendik howlyny doldurmak üçin niýetlenendir;Gapy, 4 penjire, hyzmat ediş stansiýasy we gül çüýşeleri bar.Howpsuzlygy, stili, rahatlygy we gyzyklylygy birleşdirýär;Içinde we daşynda ýylboýy ulanmak üçin ajaýyp

Mawy gök gapy jaýa girmegi we çykmagy aňsatlaşdyrýar.Giň penjireler köp sanly gün şöhlesine we şemal öwüsmäge mümkinçilik berýär. Içgileri we beýleki tagamly naharlary hödürlemek üçin hyzmat ediş stansiýasy.

3 ýaşdan 7 ýaşa çenli çagalar üçin niýetlenendir.Gurmak we goldamak aňsat;Agaç çalt, ýönekeý gurnamak üçin panellendirilýär

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil zerurdyr.Mukdar diňe bir san bolsa, hil has çylşyrymly.Hil gözegçiligi halkara ülňülerine, müşderiniň talaplaryna we üçünji edara gözegçilik taraplaryna hiline berk gözegçilik eder.D-ýoluň dürli bölümleriň arasyndaky utgaşdyrylyşyna we hyzmatdaşlygyna esaslanyp, öz wagtynda eltip bermekde ýokary abraýyň bardygyny bellemelidiris.

Sorag-jogap

S: Zawodmy?
J: Elbetde, Hytaýda agaçdan ýasalan mebel öndürijileriniň biri bolan zawod.
Zawodymyz Fujianyň Zhangping şäherinde ýerleşýär.

S: Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?
J: OEM sargytlarynyň hemmesini kabul edýäris, diňe biziň bilen habarlaşyň we dizaýnyňyzy beriň. Size amatly bahany hödürläris we size nusgalar bereris
ASAP.

S: productsurduma önüm iberip bilersiňizmi?
J: Elbetde.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.

S: Kiçijik sargytlary kabul edýärsiňizmi?
J: Alada etme.Has köp sargyt almak we müşderilerimize has köp çagyryş bermek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, kiçi sargyt kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň