Fujian Zhangping D-ýol tokaý kärhanasy, Ltd.

Esasy önümler: Oýun oýnamak, aşhana oýnamak, Sandbox, bagbançylyk, stol we oturgyç, ammar gapylary, Mantel tekjesi, Pergola.

2005-nji ýylda döredilen, Hytaýyň Sýuamen portundan 140 km uzaklykda, Hytaýyň Fujian şäheriniň Zhangping şäherinde ýerleşýän açyk agaç önümlerini dizaýn etmek we öndürmek boýunça 16+ ýyllyk tejribe.Gözleg we gözleg ukyby: Aýda 10+ täze dizaýn, müşderiniň islegine görä täzeden dizaýn.Ösümlik meýdany 80K inedördül metr;1467 gektar tokaý;600+ işgäri, BSCI, ISO9001, FSC şahadatnamasy, Walmart ID belgisi: 36176334 Material saýlama: Hytaý firmasy, Kanadaly Hemlok, Kipr, Amerikanyň Günbatar Gyzyl Kedr Kuwwaty: Aýda 120 * 40 HQ Esasy Hasaplar: Walmart, TSC, Aldi, Lidl, Kmart, Costco, Burnnings, BCP, TP oýunjaklary, Sunjoý

 • Toddler Playhouse Cottage Wooden Playhouse with Slide

  Slaýdly çagalar oýnawaç kottej Agaç oýnalýan jaý

  Çagalar öýi

  Veranda we açyk aşhana bilen ajaýyp agaç oýnalýan jaý, ykjam giňişlikde köp işjeňlik.

  Köp stencil toplumy bilen üpjün edilen, şonuň üçin oýun jaýyňyzy bezemek aňsat we gyzykly.

  FSC Europeanewropaly sosna we arça kepillendirildi.

 • Playhouse with slide and sandbox

  Slaýd we gum gutusy bilen oýun jaýy

  Slaýd we gum gutusy bilen oýun jaýy

  Agaçdan ýasalan “PlayHouse” -y aňsat ýygnamak.Kesgitli we köp temaly şablon toplumy bilen gyzykly oýun aşhanasyny öz içine alýar.Daşky gurşawdan öň agaçdan arassalamak ýa-da boýag bilen bejermek zerur.Teatr görkezişleri galamlanan, bejerilmedik we reňklenmedik.

  Ykjam giňişlikde köp çäreler üçin balkonly we açyk aşhana bilen ajaýyp agaç oýnalýan jaý.

 • Kids Wood Playground toys Running Water pool

  Çagalar agaç meýdançasyndaky oýunjaklar Işleýän suw howzy

  Şahadatnama: SGS, PEFC, FSC, BSCI, EN71
  Material: Agaç
  Ölçegi (WxDxH, mm): 2000 * 2430 * 2595mm
  Reňk: omörite
  Stil: Agaç çagalar bagy
  Programma: ýapyk / açyk, bag, howly
 • Wooden Cubby House With Flower Planter

  Gül ekýän agaçdan ýasalan jaý

  Öý süýji öý.Çagalaryňyz üçin bolsa, “Wooden Cubby House” -da hökman.Güýçli agaçdan gurlan bu kottej oýnalýan jaý, çagalar üçin amaly durmuş we jemgyýetçilik endiklerini öwrenmek üçin ajaýyp usuldyr.Öý oýnamak ýaly gyzykly oýunlardan başga-da, çagalar dostlugy ösdürmek ýa-da döredijilik taslamalarynda işlemek üçin öz kiçijik ýeri hökmünde ulanyp bilerler.Oýun oýnalýan jaýyň hemme zady çagany howpsuz edýär: ululy-kiçili penjire boşluklary, agyr düzedişler, aýnasyz dizaýn we ekologiýa taýdan arassa, zäherli boýag.Jaýyň hemmesi çydamly we howa çydamly we içerki penjire gül gutusyny öz içine alýar, şonuň üçin çagalaryňyz çagany öz rahat öýüne öwürmek üçin bezäp biler.Arka tarapdaky uly tagta oýnamak we öwrenmek üçin ajaýyp we çagalaryňyzy mugallymlar we okuwçylar oýnap biler ýaly çagany açyk synp otagyna öwürýär.Iň bärkisi, çagalar üçin has köp howly gaçmaga mümkinçilik bermek bilen bir hatarda, çagalar bagy ajaýyp görünýär.

 • Cubby House With Slide For Children

  Çagalar üçin slaýdly “Cubby House”

  “Cubby House” bilen howlyňyzdaky kenar duýgusyny ele alyň.Bu Kwinslend stilindäki oýun oýnalýan jaý, ulaldylan Warrigalyň aşagyndaky ägirt uly çäge meýdançasynda çagalaryňyz üçin rahat dynç alyş ýerlerini hödürleýär.Şatlyk tagtada, çyzgylar we haçlar, gaýalara çykmak diwary we 2.2 metr tolkunly slaýd bilen gözýetimde.

 • Kids Wooden House Customized Outdoor Playground Kids Play House for Entertainment

  Çagalar agaç jaýy, açyk meýdanda çagalar meýdançasy

  Çagalar öýi öýünde hyýalyňyzy ýitirmäge çagyrýarsyňyz.Öňki veranda, hat gutusy we penjire gül düşegi bilen çagalaryňyz, öýlerine jaň etmek üçin öz kiçijik ýerini döredýän ýaly edip görkezmek üçin zerur zatlary taparlar.

 • Wooden Playhouse For Kids Best Christmas Gifts

  Çagalar üçin agaç oýnalýan jaý, Täze ýyl sowgatlary

  Agaç oýnawaç aýratynlyklary

  Easyönekeý ýygnak - ädimme-ädim interaktiw BILT programmasy tarapyndan goldanýar

  Çalt, ýönekeý gurnama üçin panellenen

  Çagalar şemal we tebigy yşyk üçin giň penjireli agaç oýnalýan jaý

  Içinde lýubka, peç, simsiz telefon we iş gapysyny goşmak bilen garnituralary oýnaň

  Içgileri we beýleki tagamly naharlary hödürlemek üçin gapdal nahar penjiresi

  Öň tarapynda gül çüýşeleri (güller we gül küýzeleri ýok)

  Gap-gaçlar bilen gap-gaçlar

  -Arym ölçegli gapy gyzykly we içerde we daşarda aňsat üpjün edýär

 • Wooden Playhouse Kids Outdoor Wendy Playhouses with table and chair

  Stol we oturgyçly agaçdan ýasalan çagalar açyk meýdanda Wendi oýunhanalary

  Agaç oýnawaç gapysyny göz öňüne getirip boljak islendik zadyň açyk pol meýilnamasyna açyň.Çagalar bu jaýy öz stiline laýyk bezegler bilen bezäp, öz öýi etmegi gowy görerler.Jaýy oýunjaklar bilen dolduryň we başdan geçirmeleri oýnamak bütin gün dowam edip biler.Açyk gapdal penjire diňe bir gowy şemalyň dowam etmegini üpjün etmän, eýsem gurjak görkeziş sahnasy ýa-da hyýaly iýmit getirmek üçin penjire bolup biler.

 • Cubby House Outdoor Playground Type Children Playhouse for Sale

  “Cubby House” açyk meýdançada satylýan çagalar meýdançasy

  Tohum tokaýlygy adaty açyk meýdanyň öýi bilen oýun wagtyny täze belentliklere çykaryň.“China-Fir Wood” -dan gurlan çagamyz “Playhouse” islendik howlyny öwýär.Örän köpugurly bu öýde ýarym ölçegli gapy, dört penjire, ädimler, piket çitim, hyzmat ediş stansiýasy bar.Her bir bölek çagalara hyýallaryny giňeltmek üçin niýetlenendir.Çagalar birnäçe sagatlap işjeň oýnamakdan peýdalanýan bolsalar, ene-atalar çagalaryň howluda howpsuz bolmagyndan peýdalanýarlar.

 • FSC Certification Outdoor Wooden Cubby for Kids

  Çagalar üçin açyk agaçdan ýasalan FSC şahadatnamasy

  Otag otagy: Patio, açyk meýdanda
  Dizaýn stili: Adaty, çagalar, KLASSIK
  Agaç görnüşi: Hemlok
  Şahadatnama: SGS, PEFC, FSC, BSCI, EN71
  Material: Agaç
  Ölçegi (WxDxH, mm): 2000 * 2430 * 2595mm
  Reňk: omörite
  Stil: Agaç çagalar bagy
  Programma: ýapyk / açyk, bag, howly
 • Outdoor Games Wood Playground Children sell window toys

  Açyk oýunlar Agaç meýdançasy Çagalar penjire oýunjaklaryny satýarlar

  Görnüşi: Beýleki açyk oýunjaklar we gurluşlar

  Material: Kanadaly Hemlok

  Gaplamak maglumatlary

  gaplamak: mm

  Her kese birlik: 1PC / 1CTN

  Şahadatnama: FSC, PEFC, SGS, BSCI, EN71

   

 • Outdoor garden kid’s backyard Play Coffee House Wooden Cubby Playhouse with Window

  Açyk bag çagasynyň howlusy, Kofe öýi penjire bilen agaçdan ýasalan oýun oýnamak

  Görnüşi: Daşky oýun meýdançasy

  Material: Agaç meýdançasy, gaty agaç

  : Aşy:> 3 ýaş

  Şahadatnama: SGS, PEFC, FSC, BSCI, EN71

  Ölçegi (WxDxH, mm): 1800x1400x1650

  Reňk: Düzeltmek

12Indiki>>> Sahypa 1/2