Fujian Zhangping D-ýol tokaý kärhanasy, Ltd.

Esasy önümler: Oýun oýnamak, aşhana oýnamak, Sandbox, bagbançylyk, stol we oturgyç, ammar gapylary, Mantel tekjesi, Pergola.

2005-nji ýylda döredilen, Hytaýyň Sýuamen portundan 140 km uzaklykda, Hytaýyň Fujian şäheriniň Zhangping şäherinde ýerleşýän açyk agaç önümlerini dizaýn etmek we öndürmek boýunça 16+ ýyllyk tejribe.Gözleg we gözleg ukyby: Aýda 10+ täze dizaýn, müşderiniň islegine görä täzeden dizaýn.Ösümlik meýdany 80K inedördül metr;1467 gektar tokaý;600+ işgäri, BSCI, ISO9001, FSC şahadatnamasy, Walmart ID belgisi: 36176334 Material saýlama: Hytaý firmasy, Kanadaly Hemlok, Kipr, Amerikanyň Günbatar Gyzyl Kedr Kuwwaty: Aýda 120 * 40 HQ Esasy Hasaplar: Walmart, TSC, Aldi, Lidl, Kmart, Costco, Burnnings, BCP, TP oýunjaklary, Sunjoý

 • Outdoor Mud Kitchen with Sink Tap Water Play Set and Cookware Toys

  Çökýän suw oýnamak toplumy we gap-gaç oýnawaçlary bilen açyk palçyk aşhanasy

  Palçyk aşhana

  Çagalara açyk meýdanda oýnaýan oýunjaklar we oýunjaklar, çagalar palçykly aşhana oýnaýarlar, çagalar Adirondak oturgyçlary, çagalar üçin sandyk gutusy, zontikli çagalar üçin piknik stolunyň oturgyjy ... Kanadanyň tebigy sary kedr önümi, tebigy klassiki stili howpsuz hilli saklaň.Çagalarymyzyň ähli önümleri CPSC, EN71, ASTM, REACH synagyndan geçýär, çagalaryňyzy oýnap, bagtly wagtlaryny howpsuz saklaň.

 • Kids Play Kitchen Playset Outdoor Wood Cooking Toy

  Çagalar aşhana oýnawaç meýdançasynda açyk agaç bişirmek üçin oýunjak oýnaýarlar

  Droad-dan çagalar oýnaýan aşhana toplumy, özüni görkezmegi halaýan çagalar üçin ajaýyp!Garnituralaryň doly toplumyna aýrylýan lýubka, ekiş küýzeleri, tabak, gazana, çemçe we başgalar girýär.Çagalar gowurma bişirip, gülleri ekiş küýzelerine oturtjak bolýarlar.Çaganyň esbaplaryny we enjamlaryny paýlaşmak, çagalaryň biri-biri bilen aragatnaşyk saklamagyna, bir gün nahar bişirip, oýnap ýörkä sosial endikleri ösdürmäge mümkinçilik berýär!

 • Wooden Mud Kitchen Pretend Kitchen Playset Toy

  Agaç palçykly aşhana, aşhana oýunjak oýnawaç

  Agaç palçyk aşhanasy hyýaly, el bilen oýnamak bilen gatnaşygy we gatnaşygy ösdürýär.

  Onda öwrüliýän düwmeler, dört sany peç ýakylýan we gap-gaçlary saklamak, iýmit oýnamak, oýunjak we başgalar üçin açyk tekjeler bar.

  Bu köpugurly agaç aşhana oýun oýnamagy synp otagyňyz, gündiz idegiňiz, mekdebe çenli çagalar bagy, montessori, öý we başgalar üçin ajaýyp.

  Gurnamaga taýyn oýnaýan peçimiziň tegelek gyralary we burçlary bar, bu bolsa çagalara hiç hili bölek ýa-da kesilmezden oýnamaga mümkinçilik berýär.

 • Wooden Kitchen Play Set Educational Role Play Toys for Kids

  Agaç aşhana oýunlary çagalar üçin terbiýeçilik oýnawaç toplumy

  Aýratynlyklary • Çagalara öz aşpezi bolmaga mümkinçilik berýär • Diňe suw nasosyny basyň we suw akýar • PP plastmassadan ýasalan, gaty we arça agaç çarçuwasy bilen • Saklamak üçin bir aşaky tekjäni • 3-7 ýaş aralygynda Düşündirişler Bu agaç aşhana oýun toplumy çagalaryň ösmegi üçin niýetlenendir we olara birnäçe sagat hezil we oýnamak wagtyny berer - ajaýyp oýun oýnamak tejribesi.El bilen gözüň utgaşdyrylmagyny, hyýal ukybyny, aň-düşünjesini artdyrýan çagalara kömek edýär ...
 • Wood Kitchen Toy Play set mud kitchen with sink

  Agaç aşhana oýnawaç oýny, palçykly palçykly aşhana

  Palçykly aşhanalar islendik açyk meýdana ajaýyp goşant goşýar, interaktiw topar oýnamagy höweslendirýär we köp ussatlygy ösdürýär!Childrenhli guýmak we garyşdyrmak üçin ajaýyp motor ukyplaryny ulanmak bilen birlikde, çagalar täze söz düzümini gurup bilerler, daş-töwereginde tapylan zatlaryň häsiýetlerini öwrenip bilerler we hatda öz reseptlerini döredip sanlary hem goşup bilerler.Bu açyk agaç palçyk aşhanasy, kiçijik çagalar üçin palçyk bişirip, birnäçe sagat hezil etmek üçin amatlydyr!Gapy aksesuarlary saklamak üçin gapy açylýar, ýöne ýönekeý gurnama zerur.

 • Outdoor Playground Pretend Wood Mud kitchen toy set for Girls

  Açyk meýdançada “Pretend Wood Mud” aşhana oýunjaklary Gyzlar üçin niýetlenendir

  Görnüşi: Aşhana oýunjaklary toplumy
  Material: Agaç, Kanadaly Hemlok
  Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý
  Markanyň ady: D-ýol
  Model belgisi: A0036
  Şahadatnama: EN71
  Ölçegi (WxDxH, mm): 800 * 400 * 900
  Reňk: omörite
  Şertnama: Bölekleýin KD
  Faceerüsti akym: Ekologiýa taýdan arassa suw esasly boýag
  Programma: ýapyk / açyk, bag, howly
 • Hot Selling Kid Outdoor Playground Wood Mud Play Kitchen toy set for Girls

  Gyzykly satylýan çagalar açyk meýdançada agaç palçyk oýnamak Gyzlar üçin aşhana oýnawajy

  Ekologiýa taýdan arassa we ygtybarly gurluşyk: Bu çagalar oýnawaç aşhanasy, berk, durnukly we çydamly gurluşyk üçin gaty gaty agaçdan ýasalan oýunjak.Qualityokary hilli Ussatlyk, ýüzi ýumruksyz, arassalamak aňsat.Materialshli materiallar yssyz we zäherli däl, şonuň üçin çagalaryňyz aňsat ýygnanandan soň derrew aşhana wagtyndan lezzet alyp bilerler.Hakyky nahar bişirmek tejribesi: Aşhananyň oýnawaç oýunlarynda hakyky nahar sahnalarynda çüýşeli kranly mikrotolkunly peçleriň saklanyş aralygy bar.Gazany o ...
 • Children Pretend Cool Play Kids Wooden Play Set Kitchen Toy for Girl

  Çagalar salkyn oýun oýnaýarlar Çagalar üçin agaç oýnawaç aşhana oýunjagy

  Şahadatnama: ASTM, EN71, SGS, PEFC, FSC, BSCI, EN71

  Jyns: Unisex

  Ageaş aralygy: 0 bilen 24 aý, 2 ýaşdan 4 ýaşa çenli, 5 ýaşdan 7 ýaşa çenli

  Görnüşi: Aşhana oýunjaklary toplumy

  Material: Agaç, gaty agaç

  Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý

  Marka ady: OEM

 • Outdoor Pretend Children Sky Blue Indoor Wooden Playground Mud Kitchen Toy Stove with Sink

  Açyk meýdanda çagalar asman gök ýapyk agaç meýdançasy Palçyk aşhana oýnawaç peçleri

  Görnüşi: Daşky oýun meýdançasy

  Material: Hemlok, arça ýa-da hytaý firmasy, adaty

  Reňk: Düzeltmek

  Programma: ýapyk / açyk, bag, howly

  Faceerüsti akym ated atedyladylan / Tebigat / Ekologiýa taýdan arassa / Suw esasly boýag

  Gaplamanyň ölçegi (DxWxH mm) : 950 * 460 * 190