Açyk meýdanda çagalar asman gök ýapyk agaç meýdançasy Palçyk aşhana oýnawaç peçleri

Görnüşi: Daşky oýun meýdançasy

Material: Hemlok, arça ýa-da hytaý firmasy, adaty

Reňk: Düzeltmek

Programma: ýapyk / açyk, bag, howly

Faceerüsti akym ated atedyladylan / Tebigat / Ekologiýa taýdan arassa / Suw esasly boýag

Gaplamanyň ölçegi (DxWxH mm) : 950 * 460 * 190


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Görnüşi: Daşky oýun meýdançasy
Material: Hemlok, arça ýa-da hytaý firmasy, adaty
Reňk: Düzeltmek
Programma: ýapyk / açyk, bag, howly
Faceerüsti akym ated atedyladylan / Tebigat / Ekologiýa taýdan arassa / Suw esasly boýag
Gaplamanyň ölçegi (DxWxH mm) : 950 * 460 * 190

Ekologiýa taýdan arassa we howpsuz gurluşyk

Bu çagalar oýnawaç aşhanasy, berk, durnukly we çydamly gurluşyk üçin gaty gaty agaçdan ýasaldy.
Qualityokary hilli Ussatlyk, ýüzi ýumruksyz, arassalamak aňsat.
Materialshli materiallar yssyz we zäherli däl, şonuň üçin çagalaryňyz aňsat ýygnanandan soň derrew aşhana wagtyndan lezzet alyp bilerler.
Embygnalan ölçeg 27,6 "x 11,6" x 40,6 "

Hakyky nahar bişirmek tejribesi

Aşhananyň oýun oýnamak aýratyn aýratynlyklary, çüýşeli kranly mikrotolkunly peçleriň saklanyş aralygy.
Gazany ojakda goýuň we düwmäni öwüriň, nahar bişirmegi has gyzykly we reallaşdyrmak üçin hakyky düwmä basmak sesleri görkeziler.

Hyýaly gyzykly bilim

Çaganyň aşhana oýunlary diňe bir gyzykly bolman, eýsem terbiýeçilik hem bolup biler.
Çagalar ajaýyp motor ukyplary, logiki pikirlenmek we dürli iýmitleriň atlaryny, şekillerini we reňklerini öwrenip bilerler.
Hatda oýun naharlaryny aşhana oýunlarynyň dürli ýerlerinde tertipleşdirmäge höweslendirip bilersiňiz.
Çagalar üçin iň gowy oýnaýan aşhana toplumyny size ýetirmek üçin ýüzlerçe önümiň üstünde durup geçdik.

Uly ammar

Kiçijik aşpezler bu hakyky çagalar aşhanasy “Playset” -iň her bir jikme-jigine baha bererler.
Çagalar üçin oýun aşhanasynda ammar dizaýnlary we uly göwrümli ýerler bar, şonuň üçin çagalar zatlary özbaşdak tertipläp bilerler.
Şeýle hem çagalaryň saklamak ukybyny ösdürip, zatlary gaplamak üçin gowy endigi ösdürip biler.

Çagalar üçin iň oňat oýunjaklar we sowgatlar

Doglan gün / Ro Christmasdestwo / Täze ýyl / oturylyşykda oglanlar / gyzlar / çagalar / çagalar üçin oýnawaç sowgadyny oýnaýan iň gowy oýnawaç.
Şeýle hem kiçi çagalary bolan dostlar / garyndaşlar üçin amaly sowgatlar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

HYZMAT
Iberilmezden ozal 100% zawod barlagy

Hünärment
Açyk önümleriň dizaýnynda we önümçiliginde 10 ýyldan gowrak tejribe

Güýç
Her aýda 120 konteýner önümçilik kuwwaty;Bütin dünýäde 180 müşderi

LOGISTIKA
Sýamen bölegine 140 km

Sorag-jogap

S: Sitatany haçan alyp bilerin?
J: Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da
soraglaryňyzyň ileri tutulmagy üçin poçtaňyzda aýdyň.

S: Gaplamagyň şertleri näme?
J: Goňur karton ýa-da MAIL BOX gaplama bilen standart ýükleme bukjasy.Ulagyň howpsuzlygyny goramak üçin köp gatlakly paket.

S: Logotip we reňk düzülip bilnermi?
J: Hawa, adaty nusga almagyňyzy hoşal edýäris.

S: Bahany nädip alyp bilerin?
J: Adatça soragyňyzy alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris (Dynç günleri we dynç alyş günlerinden başga).
-Bir bahany almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, bize e-poçta iberiň ýa-da bahany teklip edip biler ýaly başga ýollar bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň