Açyk göçme skameýkaly stoluň bukulýan 1 piknik toplumynda agaç 2

2-in-1 dizaýny, piknik stolundan bag skameýkasyna akymly hereket bilen aňsatlyk bilen üýtgeýär.Çäklendirilen eýwanlar üçin ajaýyp, sebäbi alnan ýeriň mukdaryny azaltmak üçin element oturgyç hökmünde saklanyp bilner.Dostlar “BBQ” üçin gelenlerinde piknik stoluna öwrülýär, goşmaça kölege üçin adaty saýawan ýerleşdirmek üçin saýawan deşigini öz içine alýar.Ojakda guradylan Kanadanyň gemlokundan ýagly menek bilen ýasalan.Iň az ýygnamak zerur, enjam we gurnama görkezmelerini ýerine ýetirmek aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Gurnama zerur: Hawa
Çarçuwanyň gutarmagy: Kanadaly Hemlok, Suw esasly menek, tebigy
Çarçuwaly material: Agaç
Çarçuwanyň başlangyç görnüşi: açyk goňur agaç
Patio mebel aýratynlyklary: Goşmaça aýratynlyklar ýok
Önümiň agramy (f.): 50,71 f
Yza gaýdyp boljak: 90 günlük
Oturmak ukyby: 2 adamlyk oturgyç
Şekil: gönüburçluk
Stil: Farmhouse, Rüstik
Planşet materialy: Agaç
Zontik deşik: Zontik deşik bilen

Önümiň beýany

  • Oilagly tegmilli ýokary hilli Kanadanyň gemlokundan ýasaldy
  • Oturylýan oturgyç ýa-da piknik stoly hökmünde ulanylyp bilner
  • Oturgyçdan stola ýönekeý üýtgeşme
  • Ansat gurnama, enjam we görkezmeler
  • Agramy 500 litr.her tarapa
  • Piknik stoly: 58,27 ini, D x 54.33 ini, W x 29.92 sag
  • Bag oturgyjy: 29,72 in. D x 54.33 ini, w x 33.46 in

Näme üçin bizi saýlamaly?

photobank (2)

 

 

photobank (3)

photobank (5)

 

 

Sorag-jogap

S: Zawodmy?

J: Elbetde, Hytaýda agaçdan ýasalan mebel öndürijileriniň biri bolan zawod.
Zawodymyz Fujianyň Zhangping şäherinde ýerleşýär.

S: Dizaýny meniň üçin edip bilersiňizmi?

J: Hawa, diňe pikirleriňizi aýdyň.Pikiriňizi ajaýyp önümlere ýetireris .Sönekeý dizaýn mugt.

S: Dizaýny meniň üçin edip bilersiňizmi?

J: Hawa, diňe pikirleriňizi aýdyň.Pikiriňizi ajaýyp önümlere ýetireris .Sönekeý dizaýn mugt.

S: Gowşuryş wagtyňyz näme?

J: Adatça 45-60 gün gerek.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň