Habarlar

 • Interior Sliding Barn Doors

  Içerki süýşýän ammar gapylary

  Ammar gapysynyň artykmaçlyklary 1. Ammaryň gapysynyň ýönekeýleşdirilen görnüşi, çyzyklary ýönekeý we moda, daşky görnüşi ýokary we gurluşy gowy.2. Gurmak ýönekeý we güýçli şahsy başarnykly adamlar gapyny özbaşdak gurup bilerler.3. Çykdajylaryň ýerine ýetirilişi ...
  Koprak oka
 • What to look for when choosing a sandpit?

  Çäge çäresini saýlanyňyzda näme gözlemeli?

  Çäge näçe uly?- Çägeler dürli görnüşlerde we ululykda bolýar, ýöne gumy saklaýan giňişligiň hakyky ululygyna üns bermek möhümdir.Käbir bunkerler uly, ýöne gumy saklamak üçin gaty az ýer bar.Birnäçe çagaňyz bar bolsa we olaryň ýeterlik ýeriniň bolmagyny isleýän bolsaňyz ...
  Koprak oka
 • Wooden Cubby Playhouse

  Agaçdan ýasalan oýun otagy

  Çagaňyzy açyk howada hezil etmegiň iň gowy usulyny gözleýärsiňizmi?Olar üçin bir çagaly jaý almagy göz öňünde tutmaly.Whyöne näme üçin beýle?Iň oňat jaýlar çagaňyz üçin köp sanly peýdalary getirýär.Jemgyýetçilik ukyplaryny ýokarlandyrmakdan başlap, D witamini bilen üpjün edilmegine çenli mu ...
  Koprak oka
 • DIY YOUR HOUSE Sliding Barn Wood Door Slab

  Öýüňizi süýşüriň, ammar agaç gapy plitasy

  TABYK SPRUCE SOLID WOOD: Tebigy arça agajyny daşky gurşaw taýdan arassa, sagdyn we amatly çig mal hökmünde ulanyp, tebigatyň derwezebanlarydyrys.Agaç dänesi düşnükli, tebigy we owadan.Tebigy agaç ysy, güýçli berk we döwmek aňsat däl, gowy poslama garşy ...
  Koprak oka
 • Elevated Wood Raised Garden Bed Kit

  Agaçdan ýokary galdyrylan bag düşegi toplumy

  Oturylan düşek medeniýeti hytaýlylardan müňlerçe ýyl ozal başlandy.ABŞ-da segseninji ýyllarda ýokary galdyrylan düşekler täzeden ornaşdyrylýança, şäher töweregindäki howly bagynda ewolýusiýa bolmady, dürli görnüşler we görnüşler bilen bagyň täze we gyzykly usuly.Käbir beýik krowatlaryň tekjesi bar ...
  Koprak oka
 • Wood Portable Square Outdoor Tables for Garden

  Agaç üçin göçme meýdança bag üçin açyk stollar

  “Adirondack” oturgyç toplumy ýaly tomusy hiç zat kesgitlänok!Kabin otagynyň öňündäki eýwanynda bolsun ýa-da çägeli kenarda bolsun, elmydama gözüňi açmak üçin iň amatly ýerdir.Agaçdan ýasalan gapdal stol, jaýyň ikisinde-de ajaýyp ...
  Koprak oka
 • Kids Outdoor Wood Cubby House China Delivery

  Çagalar açyk agaçdan ýasalan jaýyň Hytaýy eltip bermegi

  Yzky howlular çagalar öýi amatly oýun enjamlary Çagalar çagalar öýi (çagalar öýi, çagalar öýi ýa-da oýun öýi diýlip hem atlandyrylýar) hakyky jaýa meňzeş kiçijik jaý.Çagalar üçin kottej oýnalýan jaý tükeniksiz başdan geçirmeler üçin ajaýyp ýer döredýär we şeýle hem ...
  Koprak oka
 • Outdoor Play Kitchen ideas for garden play

  Daşarda oýnamak Bag oýnamak üçin aşhana ideýalary

  Palçykly aşhana näme?Palçykly aşhana, iň arassa görnüşinde, palçyk, gum we suwuň islendik görnüşini ulanyp, nahar taýýarlamak we bişirmek üçin çagalar üçin açyk gurnama.Palçykdan başga-da, üstünde işlemek üçin tekjeler, tekjeler ýa-da şkaf ýerleri, ojakda ýa-da peçde bişirmek üçin bir ýer bolar ...
  Koprak oka
 • You need this unique chair in your garden

  Bagyňyzda bu üýtgeşik oturgyç gerek

  “Adirondack” oturgyjy “Adirondack” oturgyçlary adatça açyk howada ulanylýar.Olar Amerikanyň demirgazyk-gündogarynda döräpdir.Tomas Li 1903-nji ýylda Nýu-Yorkorkuň Adirondak daglaryndaky tomusky villasy üçin açyk oturgyç hökmünde ilkinji Adirondak oturgyjyny dizaýn etdi.Maksat ...
  Koprak oka
 • Solid wood flower racks also need maintenance

  Gaty agaç gül çüýşelerine hem tehniki hyzmat gerek

  Gaty agaç gül çüýşelerine hem tehniki hyzmat gerek, Gaty agaç gül çüýşesiniň materialy gowy bolsa-da, bu tehniki hyzmatyň zerurlygyny aňlatmaýar we deň däl ýerleri bolan käbir ýerlerde uzak wagtdan soň deformasiýa bolýar Başga-da köp zat bar gysgaldyp biljek faktorlar ...
  Koprak oka
 • 3 minutes to show you about hemlock solid wood

  Gemlok gaty agaç hakda size 3 minut görkezmek

  Demir arçasy esasan Kanadada ösýär Alýaskadan Kanada paýlanýar Bu gaty gymmatly agaja degişli däl performanceöne öndürijiligi durnukly we agaç dänesi düşnükli we owadan Içerki we açyk mebel we agaç gapylar üçin hytaýly we çopanlara ýykgyn edýär. ..
  Koprak oka