Çagalar howly üçin agaçdan ýasalan sandyk gutusy

Çagalar üçin açyk meýdanda

Çagalarymyz Sandbox, daşarda oýnamak üçin çagalar üçin amatly ýer, Uly içki giňişlik çagalaryňyzy dostlary bilen bilelikde hezil etmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, gymmatly baglanyşyk wagtyndan lezzet alyp, olara goşulyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1920
1707
No.ok. 2410 Gaplamak ölçegi 1220 * 385 * 95 mm
Marka Droad Reňk Özbaşdaklaşdyrma
Material Hemlok, arça ýa-da hytaý firmasy, adaty Şahadatnama FSC, PEFC, CPC, BSCI, EN71, ISO9001
Önümiň ululygy 1170 * 1170 * 1170mm Programma sahnasy Daşarda, howluda, bagda

2005-nji ýylda döredilen “Fujian Zhangping D-road Forestry Co., Ltd.”, Hytaýyň Fujian şäheriniň Zhangping şäherinde ýerleşýän agaç açyk önümleri öndürijilerden biridir.Sýamen portundan 140 km uzaklykda.“D-Road” 39500 plant ösümlik meýdanyna eýedir, 500-den gowrak tejribeli önümçilik işgäri we hünärmen gözleg topary bolan üç önümçilik bazamyz bar.

Önümlerimiz çagalaryň ähli ugurlaryny öz içine alýaraçyk meýdanda oýun toplumlary,açyk mebel bagbançylyk agaç gapylarAkylly kabinet we ş.m.Global ykdysady integrasiýa emele gelse, önümlerimiz Europeewropa Amerika, Awstraliýa we beýleki ýigrimi ýurda eksport edilýär.

FSC we PEFC şahadatnamalarymyz bar we BSCI, RS, FCCA we WCA zawodynyň barlagyndan geçýäris.
Size ýokary hilli we iň gowy hyzmat bereris!

热区切图

Jikme-jik surat

sandbox kids
sandbox kids
sandbox kids

Gapakda gurlanlary öz içine alýar

Uly haýwanlardan we galyndylardan gumy ýapmak we goramak üçin oýun wagty ýerine ýetirilende skameýkalar tekizlenýär. Şeýle-de bolsa, çäge gutusynyň üstünde suwuň döremeginiň öňüni almak üçin ýagyşyň akmagyna ýol berilýär.El bilen tutmak ululara skameýkalary bukmagy we açmagy aňsatlaşdyrýar

Düzülip bilinýän çäge çuňlugy

Düýpsiz gurluşyk, çagalaryňyzyň hyýallaryna laýyk gum çuňlugyny sazlamak üçin çäge gutusynyň perimetri içindäki gazony gazmaga mümkinçilik berýär!Aşakdaky gurluşyk, çäge gutusynyň içindäki suwuň dökülmeginiň öňüni almak üçin has aňsat zeýkeşlere mümkinçilik berýär.

1.Gum gutusynyň potolok dizaýny çagalary ultramelewşe şöhlelerinden gorap biler we ýagyşyň döremeginiň öňüni alyp biler.

2.Gum gutusynyň üçegi sökülip we aňsat arassalanyp bilýän suw geçirmeýän Oksford matasyndan ýasalýar.

3. Çagalaryň sandyk gutusynyň aşagy zeýkeşleri, şemallaşdyrmagy we çägäniň çuňlugyny sazlamagy aňsatlaşdyrýar.çäge aňsat saklamak üçin mugt çäge ekrany girýär.

4. Çagalaryň sandyk gutusynyň potolokyny galdyryp, peseldip we burç bilen öwrüp bolýar.

5. Islendik wagt önümde haýsydyr bir mesele bar bolsa, göni habarlaşyň we 24 sagadyň dowamynda size jogap bereris.

Şahadatnama

FSC we PEFC şahadatnamalarymyz bar we BSCI, RS, FCCA we WCA zawodynyň barlagyndan geçýäris.Size ýokary hilli we iň gowy hyzmat bereris!

photobank

Kompaniýanyň tertibi

photobank (1)

 

 

D-ýol tokaý hojalygy, daşky gurşawy goramak ynanjyna eýerýär.Çig mal tokaý bazasynyň gözlegini we ösüş dizaýnyny we açyk agaç önümlerini çuňňur gaýtadan işlemek tehnologiýasyny we önümçilik tehnologiýasyny gurmagy maksat edinýäris.Dürli görnüşli önüm gurluşy güýçli artykmaçlyk bilen birnäçe önüm öndürdi.

D-ýol önümi innowasiýa gözleglerine we ösüşine jemlenip, dünýä derejesindäki gözleg we ösüş platformasyny döretmek, sungata we durmuşy önüme ornaşdyrmak üçin tebigatyň we öý mebeliniň gözleginiň daşky gurşawy döretmek üçin iň ýokary gözleg toparyny emele getirýär. we asyl ekologiki durmuş.

 

 

Professional gözleg toparymyzyň wezipesi "hemişelik bazar isleginden peýdalanmak" we täze önümleri yzygiderli ösdürmek.

Häzirki wagta çenli kabul edilen 146 sany peýdaly model patentimiz bar.Annualyllyk meýilnamamyz 30 sany täze önümi mahabatlandyrmak.

Hil zerurdyr.Mukdar diňe bir san bolsa, hil has çylşyrymly.Hil gözegçiligi halkara ülňülerine, müşderiniň talaplaryna we üçünji edara gözegçilik taraplaryna hiline berk gözegçilik eder.

D-ýoluň dürli bölümleriň arasyndaky utgaşdyrylyşyna we hyzmatdaşlygyna esaslanyp, öz wagtynda eltip bermekde ýokary abraýyň bardygyny bellemelidiris.

photobank (2)

Degişli önümler

https://www.droadforestry.com/playhouse/
https://www.droadforestry.com/play-kitchen/
https://www.droadforestry.com/sandbox/

Näme üçin bizi saýlamaly?

browser

Hytaýda öndürildi

100% Hytaý dizaýny we önümçiligi

01运输中、物流 (1)

Global eltip bermek

Hytaýyň Sýamen portundan eltip bermek

身份证

Satyş goldawyndan soň

Çynlakaý önüm goldawy.Maňa jaň etmekden çekinmäň.

supervise

Bir ýyl kepillik

Hiline arkaýyn boluň, ömürboýy ýoldaş boluň

shopping

Embygnamak aňsat

Ulanyjy üçin amatly dizaýn, islendik ýygnanyşygy aňsatlaşdyrýar we gurallary mugt edýär.

Sorag-jogap

S: Zawodmy?
J: Elbetde, Hytaýda agaçdan ýasalan mebel öndürijileriniň biri bolan zawod.
Zawodymyz Fujianyň Zhangping şäherinde ýerleşýär.

S: Hilini nädip kepillendirip bileris?
J: Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga.
Iberilmezden ozal hemişe soňky barlag;

S: Nusgalary almaga nädip garaşyp bilerin?
J: Tassyklanylandan soň, nusgalar 7-10 günüň dowamynda taýýar bolar.

S: Gowşuryş wagtyňyz näme?
J: Adatça 45-60 gün gerek.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň