Fujian Zhangping D-ýol tokaý kärhanasy, Ltd.

Esasy önümler: Oýun oýnamak, aşhana oýnamak, Sandbox, bagbançylyk, stol we oturgyç, ammar gapylary, Mantel tekjesi, Pergola.

2005-nji ýylda döredilen, Hytaýyň Sýuamen portundan 140 km uzaklykda, Hytaýyň Fujian şäheriniň Zhangping şäherinde ýerleşýän açyk agaç önümlerini dizaýn etmek we öndürmek boýunça 16+ ýyllyk tejribe.Gözleg we gözleg ukyby: Aýda 10+ täze dizaýn, müşderiniň islegine görä täzeden dizaýn.Ösümlik meýdany 80K inedördül metr;1467 gektar tokaý;600+ işgäri, BSCI, ISO9001, FSC şahadatnamasy, Walmart ID belgisi: 36176334 Material saýlama: Hytaý firmasy, Kanadaly Hemlok, Kipr, Amerikanyň Günbatar Gyzyl Kedr Kuwwaty: Aýda 120 * 40 HQ Esasy Hasaplar: Walmart, TSC, Aldi, Lidl, Kmart, Costco, Burnnings, BCP, TP oýunjaklary, Sunjoý

 • Toddler Playhouse Cottage Wooden Playhouse with Slide

  Slaýdly çagalar oýnawaç kottej Agaç oýnalýan jaý

  Çagalar öýi

  Veranda we açyk aşhana bilen ajaýyp agaç oýnalýan jaý, ykjam giňişlikde köp işjeňlik.

  Köp stencil toplumy bilen üpjün edilen, şonuň üçin oýun jaýyňyzy bezemek aňsat we gyzykly.

  FSC Europeanewropaly sosna we arça kepillendirildi.

 • Sandbox With Cover Outdoor Sand Box Play 2 Foldable Bench Seats

  Daşky çägeli sandyk gutusy 2 sany bukulýan oturgyç oturgyçlary

  “Sandbox With Cover”, goňşy çagalar üçin iň halanýan gepleşik bolar!Onda iki sany amatly oturgyç bar, şonuň üçin birnäçe çaganyň bilelikde gazmagy, gurmagy we öwrenilmegi üçin giň ýer bar.Oturgyçlar oýnalan wagty gumy ýapmak we goramak üçin tekiz bukulýar!El bilen tutmak eplenmegi we açmagy aňsatlaşdyrýar.

 • Wooden Sandpit w/ Cover Canopy Convertible Bench Seat Bottom Liner

  Agaç sandpit w / örtükli örtükli konwertirlenýän skameýkanyň aşaky aşagy

  Agaç sandpit

  Birnäçe çaganyň bilelikde gazmagy, gurmagy we öwrenilmegi üçin amatly we giň oýun meýdançasyny öz içine alýar.Gündelik ulanmaga taýyn durnukly gurluş üçin gaty arçadan ýasalan.Çagaňyza döredijilik we hyýallaryny bu çagalar çäge bilen beýan etsin!

 • Playhouse with slide and sandbox

  Slaýd we gum gutusy bilen oýun jaýy

  Slaýd we gum gutusy bilen oýun jaýy

  Agaçdan ýasalan “PlayHouse” -y aňsat ýygnamak.Kesgitli we köp temaly şablon toplumy bilen gyzykly oýun aşhanasyny öz içine alýar.Daşky gurşawdan öň agaçdan arassalamak ýa-da boýag bilen bejermek zerur.Teatr görkezişleri galamlanan, bejerilmedik we reňklenmedik.

  Ykjam giňişlikde köp çäreler üçin balkonly we açyk aşhana bilen ajaýyp agaç oýnalýan jaý.

 • Sandbox Solid Wood Square Sandpit with Cover

  Gum gutusy Gaty agaç meýdany

  Gum gutusy Gaty agaç meýdany

 • Outdoor Mud Kitchen with Sink Tap Water Play Set and Cookware Toys

  Çökýän suw oýnamak toplumy we gap-gaç oýnawaçlary bilen açyk palçyk aşhanasy

  Palçyk aşhana

  Çagalara açyk meýdanda oýnaýan oýunjaklar we oýunjaklar, çagalar palçykly aşhana oýnaýarlar, çagalar Adirondak oturgyçlary, çagalar üçin sandyk gutusy, zontikli çagalar üçin piknik stolunyň oturgyjy ... Kanadanyň tebigy sary kedr önümi, tebigy klassiki stili howpsuz hilli saklaň.Çagalarymyzyň ähli önümleri CPSC, EN71, ASTM, REACH synagyndan geçýär, çagalaryňyzy oýnap, bagtly wagtlaryny howpsuz saklaň.

 • Kids Wooden Outdoor Sandbox with Canopy for Backyard

  Çagalar howly üçin agaçdan ýasalan sandyk gutusy

  Çagalar üçin açyk meýdanda

  Çagalarymyz Sandbox, daşarda oýnamak üçin çagalar üçin amatly ýer, Uly içki giňişlik çagalaryňyzy dostlary bilen bilelikde hezil etmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, gymmatly baglanyşyk wagtyndan lezzet alyp, olara goşulyp bilersiňiz.

 • Kids Wood Playground toys Running Water pool

  Çagalar agaç meýdançasyndaky oýunjaklar Işleýän suw howzy

  Şahadatnama: SGS, PEFC, FSC, BSCI, EN71
  Material: Agaç
  Ölçegi (WxDxH, mm): 2000 * 2430 * 2595mm
  Reňk: omörite
  Stil: Agaç çagalar bagy
  Programma: ýapyk / açyk, bag, howly
 • Kids Sandbox Outdoor Playground Wood Sandpit with Cover for Kids

  Çagalar üçin sandyk açyk meýdança meýdançasy Çagalar üçin örtükli agaç sandpit

  Çagalar Sandbox islendik howlyny ýa-da daşarky oýun meýdançasyny çagalaryň we çagalaryň birleşip, güýmenip we öwrenip biljek giňişligine öwürýär.Birnäçe çaganyň bir wagtyň özünde oýnamagy üçin ýeterlik uly.

 • Wooden Sandpit for Kids Outdoor Playground

  Çagalar üçin açyk meýdançada agaç sandpit

  Isleýän kapitan ýa-da garakçy üçin ajaýyp “Kids Boat Sandpit” çagaňyza açyk howada oýnamagy we maşk etmegi höweslendirýän gurşaw berýär.Çagaňyzyň hyýalyny ösdürmek üçin ajaýyp, gaýyk temaly bu çäge, ýabany işlemäge, gazmaga, gurmaga we çäge şekilleri döretmäge mümkinçilik berýär.

 • Kids Play Kitchen Playset Outdoor Wood Cooking Toy

  Çagalar aşhana oýnawaç meýdançasynda açyk agaç bişirmek üçin oýunjak oýnaýarlar

  Droad-dan çagalar oýnaýan aşhana toplumy, özüni görkezmegi halaýan çagalar üçin ajaýyp!Garnituralaryň doly toplumyna aýrylýan lýubka, ekiş küýzeleri, tabak, gazana, çemçe we başgalar girýär.Çagalar gowurma bişirip, gülleri ekiş küýzelerine oturtjak bolýarlar.Çaganyň esbaplaryny we enjamlaryny paýlaşmak, çagalaryň biri-biri bilen aragatnaşyk saklamagyna, bir gün nahar bişirip, oýnap ýörkä sosial endikleri ösdürmäge mümkinçilik berýär!

 • Wooden Cubby House With Flower Planter

  Gül ekýän agaçdan ýasalan jaý

  Öý süýji öý.Çagalaryňyz üçin bolsa, “Wooden Cubby House” -da hökman.Güýçli agaçdan gurlan bu kottej oýnalýan jaý, çagalar üçin amaly durmuş we jemgyýetçilik endiklerini öwrenmek üçin ajaýyp usuldyr.Öý oýnamak ýaly gyzykly oýunlardan başga-da, çagalar dostlugy ösdürmek ýa-da döredijilik taslamalarynda işlemek üçin öz kiçijik ýeri hökmünde ulanyp bilerler.Oýun oýnalýan jaýyň hemme zady çagany howpsuz edýär: ululy-kiçili penjire boşluklary, agyr düzedişler, aýnasyz dizaýn we ekologiýa taýdan arassa, zäherli boýag.Jaýyň hemmesi çydamly we howa çydamly we içerki penjire gül gutusyny öz içine alýar, şonuň üçin çagalaryňyz çagany öz rahat öýüne öwürmek üçin bezäp biler.Arka tarapdaky uly tagta oýnamak we öwrenmek üçin ajaýyp we çagalaryňyzy mugallymlar we okuwçylar oýnap biler ýaly çagany açyk synp otagyna öwürýär.Iň bärkisi, çagalar üçin has köp howly gaçmaga mümkinçilik bermek bilen bir hatarda, çagalar bagy ajaýyp görünýär.

123Indiki>>> Sahypa 1/3