K-çarçuwaly süýşýän ammar agaç gapy, 36in x 84in ululykda ýygnamaga taýyn


 • Marka:tokaý tokaýlygy
 • Reňk:Tebigy
 • Material:Agaç
 • Maddanyň agramy:42 funt
 • Assambleýa zerur:Hawa
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bu element hakda

  TABYK GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI:Agaç agajynyň üstki gurluşy owadan, agajyň ýüzünde ýalpyldawuk duýgy bar.Näzik dokumasy we tebigy hoşboý ysly material, çüýremegi aňsat däl, şeýle hem berk berkligi, çeýeligi, çydamlylygy, ses izolýasiýasy, ýylylyk izolýasiýasy we dezodorizasiýasy bar.Ueelim we boýag reňkleýiş ýerine ýetirijiligi gowy, dyrnakda bölünmeýär.

   

  DIMENSION: Giňligi: 30 ", Boýy: 84", Galyňlygy: 1 3/8 ", Gaty ýadro galyňlygy: 1/2".Gapy iki tarapa hem süýşürilip bilner. Gapynyň aşagy poluň gollanmasy üçin öňünden ýasalan çukurdy. / Agramy: 42 litr.

   

  AASsat gurnama: Ammaryň gapysy öňünden burawlandy we gurnamaga taýyn.Woodhli agaç panelleri gysmak üçin peseldilýär.Gurluşygy we dik panelli agaç ammar gapysyny aňsatlaşdyrýar.Size zerur gurallar otwýortka we çekiçdir.

   

  Öýüňizi DIY: Gaty agaç ammar gapysy, ýatylýan otagyňyz, geýim otagyňyz, aşhana we eşik otagyňyz bilen ajaýyp gabat gelýär.Şeýle hem, öý bezegine laýyk gelýän dürli reňklerde boýap bilersiňiz.Köpugurly stil!

   

  GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI: Öň burawlanan nurbat deşikleri agaç panelleri we ýygnamagyň aňsatlygyny üpjün edýän jikme-jik görkezmeler bilen birlikde ähli nurbatlar.(Süýşýän gapy enjamlary goşulmaýar).

  Single Barn Door

  Sowal-jogap

  1118
  1117
  1116

  S: Bu gapy üçin gapynyň amatly açylyşy näme?

  J: 30 "bölüm 24-den 28-e çenli" gapylary açmak üçin niýetlenendir.

  S: Tutga goşmak üçin gapyny burawlap bilerinmi?

  J: Hawa

  S: Gapyny kesip bolarmy?

  J: Maslahat berilmeýär

  S: Bu gapyny daşarky gapy hökmünde ulanyp bolarmy?

  J: Maslahat berilmeýär

  S: Gapyny boýamak mümkinmi?

  J: Hawa.Hemlok agajynyň üstki gurluşy owadan, agajyň üstünde düwün ýok.Öý bezegine laýyk gelýän islendik reňkde boýap bilersiňiz.

  S: Süýşýän enjamlar üçin gapy öňünden taýynlanýarmy?

  J: .ok

  S: Aşaky gyrasynda öňünden ugrukdyrylan çukur barmy?

  J: Hawa

  S: Haýwanlar üçin gapynyň dyrnagy çydamlymy?

  J: No.ok.Emma bu tebigy agaç.Bir öý haýwany dyrnasa, dyrnaçaklap ýör.

  S: Bu gapy gapyny asmak üçin enjam bilen gelýärmi?

  J: Bu sanaw ýok.Ouröne dükanymyzda bu gapy üçin amatly ammar gapy enjamlarynyň dürli görnüşleri bar.Teklip gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

  S: Bu gapyny guranyňyzda ýelim ulanmalymy? J:, ok, paketde nurbatlar bar. S: Bu gapy görkezme bilen gelýärmi?

  J: Hawa, her paket görkezme bilen geler.Şeýle hem, onlaýn görnüşde ýumşak göçürme görkezmesini sorap bilersiňiz.

  S: Gapylary gumlamak gerekmi?

  J: No.ok. Surat çekmezden ozal olary süpürip bilersiňiz.Theyöne olary gumlamak hökman däl.

   

   

  1119

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň