Gyzykly satylýan çagalar açyk meýdançada agaç palçyk oýnamak Gyzlar üçin aşhana oýnawajy


 • Görnüşi:Aşhana oýunjaklary toplumy
 • Material:Wud, Kanadaly Hemlok
 • Model belgisi:A0036
 • Marka ady:D-ýol
 • Şahadatnama:EN71
 • Ölçegi (WxDxH, mm):800 * 400 * 900
 • Reňk:Omörite
 • Şertnama:Bölekleýin KD
 • Faceerüsti akym:Ekologiýa taýdan arassa Suw esasly boýag
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Ekologiýa taýdan arassa we ygtybarly gurluşyk: Bu çagalar oýnawaç aşhanasy, berk, durnukly we çydamly gurluşyk üçin gaty gaty agaçdan ýasalan oýunjak.Qualityokary hilli Ussatlyk, ýüzi ýumruksyz, arassalamak aňsat.Materialshli materiallar yssyz we zäherli däl, şonuň üçin çagalaryňyz aňsat ýygnanandan soň derrew aşhana wagtyndan lezzet alyp bilerler.

  Hakyky nahar bişirmek tejribesi: Aşhananyň oýnawaç oýunlarynda hakyky nahar sahnalarynda çüýşeli kranly mikrotolkunly peçleriň saklanyş aralygy bar.Gazany ojakda goýuň we düwmäni öwüriň, nahar bişirmegi has gyzykly we reallaşdyrmak üçin hakyky düwmä basmak sesleri görkeziler.

  Hyýaly gyzykly bilim: Çaganyň aşhana oýunlary diňe bir gyzykly bolman, eýsem terbiýeçilik hem bolup biler.Çagalar ajaýyp motor ukyplary, logiki pikirlenmek we dürli iýmitleriň atlaryny, şekillerini we reňklerini öwrenip bilerler.Hatda oýun naharlaryny aşhana oýunlarynyň dürli ýerlerinde tertipleşdirmäge höweslendirip bilersiňiz.Çagalar üçin iň gowy oýnaýan aşhana toplumyny size ýetirmek üçin ýüzlerçe önümiň üstünde durup geçdik.

  Uly ammar meýdançasy: Kiçijik aşpezler bu hakyky çagalar aşhanasynyň “Playset” -indäki ähli jikme-jikliklere baha bererler.Çagalar üçin oýun aşhanasynda ammar dizaýnlary we uly göwrümli ýerler bar, şonuň üçin çagalar zatlary özbaşdak tertipläp bilerler.Şeýle hem çagalaryň saklamak ukybyny ösdürip, zatlary gaplamak üçin gowy endigi ösdürip biler.

  Çagalar üçin iň oňat oýunjaklar we sowgatlar: Doglan gün / Ro Christmasdestwo / Täze ýyl / oturylyşykda oglanlar / gyzlar / çagalar / çagalar üçin oýnawaç sowgadyny oýnaýan iň oňat oýun.Şeýle hem kiçi çagalary bolan dostlar / garyndaşlar üçin amaly sowgatlar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň